TryggiVästBevakningAB

TryggiVästBevakningAB

seruppköphägraefteratt investering rullats ut。

Flerastörrebolagärintresserade。

Vikanöösåmycketmerförattförebyggabrottochfåossicekännatryggheti vardagen ochivårawhe。 Genomnärområdesbevakningvillviökatrygghetenisamhället。 Medvårfysiskanärvarokommerbrotten att minska och trygghetenattöka。

Vi erbjuderprivatafastighetsägaretrygghetslösningarmedpersonlignärvarodygnetrunt,genom fysisk patrullering iuniformbådeuntil fots samt med patrullfordon until ett bra pris。 我在这里看到了一些情况,他们是一名警察,他们是一名警察。 Ligor sveper in och tar med sig bildelar mmochlänsarbostäderuratatt larmetensgår。 Detgörvårtjänstännumerunik,just det attviväljerdenmänskligaspektengenomfysisknärvaro。 Grannsamverkanärbra,larmärbra,mendeträckerintealltid until。 Detärdärvikommer in och kompletterar。 Vi vill visa de kriminella att vifinnspåplats,vi vill visa att de inteharnågotatthämtaivårtamhälle。 Detärastastaktiv bevakning samttillgänglighetavauktoriserade myndighetspersoner(väktareochordningsvakter)som minimerarsamtförhindrabrottengenomfysisknärvaro,idagrädskriminellaav att bli seddavväktare。

TryggiVästBevakning Länsstyrelsen的ärtttbolagmedrikstäckandeauktorisation。 TryggiVäststartadesin verksamhet den 2 April 2018。 Vårt团队最佳人选医疗lång,培育kompetens och erfarenhet inomings bevaknings&säkerhetsbranschen。 Teamet(ledningen)beståridagav VD Sebastian Vithal,vVD /FöreståndareRobertNordman,en Etableringsansvarig,ochenFörsäljningschefsamtbolagets advisory board。

塞巴斯蒂安维塔尔 harflerårigerfarenhetfrånfinans-och fastighetsbranschen。 Harävenjupakunskaper inom startups,rekonstruktioner,turn-aroundochstrkturaffärerfrånbankenSEB i11årdärhanävenhar arbetat som managementkonsult。

罗伯特诺德曼 haröörs10årserfarenhetfrånbevakningochsäkerhetsbranschenochhar tidigare arbetat aktivt medattfåtillbakaproffsboxningen直到Sverige。

Innovameter®结果i IQ Analytics(分析)结果(87)som visarpåengenomarbetadaffärsplanochtett sunt koncept。

TryggiVästBevakningAB在投资推出后正在寻找对冲。 几家大公司都很感兴趣。 我们可以做更多的事情来预防犯罪,让我们在日常生活和家中感到安全。 通过邻里监控,我们希望提高社会安全性。 随着我们的实际存在,犯罪将减少,安全将增加。 我们为私人业主提供安全解决方案,每天有24个人服务,步行穿着制服,以及价格合理的巡逻车。 在数字化的过程中,警报和监控摄像机在行业中的发展正在迅速发展,但与此同时,盗贼变得更加智能。 Ligor刷进并带来汽车零件等,并在没有警报的情况下提供住房。 它使我们的服务更加独特,只是我们通过实体存在来选择人性。 邻居很好,警报很好,但并不总是这样。 这就是我们进来和补充的地方。 我们想向犯罪分子展示我们所处的位置,我们希望表明他们没有任何东西可以带给我们的社会。 只有通过实际出勤才能最大限度地减少和预防犯罪的授权官员(监护人和勋章)的积极保护和可用性,才能被警卫监视,从而使犯罪分子感到沮丧。 TryggiVästBevakning是一家获得县行政委员会国家授权的公司。 TryggiVäst在2 April 2018上开始运营。 我们的团队由具有长期,广泛的安全和安全行业经验的人士组成。 今天的团队(管理层)包括首席执行官Sebastian Vithal,首席执行官兼董事总经理罗伯特诺德曼,董事总经理,销售经理和公司咨询委员会。 Sebastian Vithal在金融和房地产行业拥有多年​​经验。 在11年期间,他还对SEB银行的初创公司,重建,周转和结构业务有着深入的了解,并在那里担任过管理顾问。 罗伯特诺德曼拥有超过10在安全和安全行业多年的经验,并且曾积极致力于将职业拳击带回瑞典。 Innovameter®导致IQ Analytics具有高性能(87),展示了全面的商业计划和健康的理念。