Trygg i Väst Bevakning AB

Trygg i Väst Bevakning AB

ser uppköp hägra efter att investering rullats ut.

Flera större bolag är intresserade.

Vi kan göra så mycket mer för att förebygga brott och få oss att känna trygghet i vardagen och i våra hem. Genom närområdesbevakning vill vi öka tryggheten i samhället. Med vår fysiska närvaro kommer brotten att minska och tryggheten att öka.

Vi erbjuder privata fastighetsägare trygghetslösningar med personlig närvaro dygnet runt, genom fysisk patrullering i uniform både till fots samt med patrullfordon till ett bra pris. I digitaliseringens spår går utvecklingen snabbt inom branschen med larm och övervakningskameror men samtidigt blir även tjuvarna allt smartare. Ligor sveper in och tar med sig bildelar m.m och länsar bostäder utan att larmet ens går. Det gör vår tjänst ännu mer unik, just det att vi väljer den mänskliga aspekten genom fysisk närvaro. Grannsamverkan är bra, larm är bra, men det räcker inte alltid till. Det är där vi kommer in och kompletterar. Vi vill visa de kriminella att vi finns på plats, vi vill visa att de inte har något att hämta i vårt samhälle. Det är endast aktiv bevakning samt tillgänglighet av auktoriserade myndighetspersoner (väktare och ordningsvakter) som minimerar samt förhindra brotten genom fysisk närvaro, idag räds kriminella av att bli sedd av väktare. 

Trygg i Väst Bevakning är ett bolag med rikstäckande auktorisation från Länsstyrelsen. Trygg i Väst startade sin verksamhet den 2 April 2018. Vårt team består av personer med lång, bred kompetens och erfarenhet inom bevaknings & säkerhetsbranschen. Teamet (ledningen) består idag av VD Sebastian Vithal, vVD/ Föreståndare Robert Nordman, en Etableringsansvarig, och en Försäljningschef samt bolagets advisory board.

Sebastian Vithal har flerårig erfarenhet från finans-och fastighetsbranschen. Har även djupa kunskaper inom startups, rekonstruktioner, turn-around och strukturaffärer från banken SEB i 11 år där han även har arbetat som managementkonsult.

Robert Nordman har över 10 års erfarenhet från bevakning och säkerhetsbranschen och har tidigare arbetat aktivt med att få tillbaka proffsboxningen till Sverige.

 Innovameter ® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept.

 

Trygg i Väst Bevakning AB is looking for hedge after investment has been rolled out.
Several major companies are interested.
We can do much more to prevent crime and make us feel safe in everyday life and in our homes. Through neighborhood monitoring we want to increase security in society. With our physical presence, the crimes will decrease and the security will increase.
We offer private property owners security solutions with personal presence 24 hours a day, through physical patrol in uniform on foot as well as with patrol vehicles at a good price. In the process of digitization, development is rapidly evolving in the industry with alarms and surveillance cameras, but at the same time the thieves are becoming even smarter. Ligor swipes in and brings car parts etc. and lends housing without the alarm even going. It makes our service even more unique, just that we choose the human aspect through physical presence. Neighbors are good, alarms are good, but it is not always enough. That is where we come in and complement. We want to show the criminals that we are in place, we want to show that they have nothing to bring in our society. Only active guarding and availability of authorized officers (guardians and order guards) that minimize and prevent the crimes through physical attendance today are crying criminals by being watched by guards.

Trygg i Väst Bevakning is a company with national authorization from the County Administrative Board. Trygg i Väst started operations on 2 April 2018. Our team consists of people with long, broad competence and experience in the security and security industry. The team (management) today consists of CEO Sebastian Vithal, CEO / Managing Director Robert Nordman, a Managing Director, and a Sales Manager and the company's advisory board.

Sebastian Vithal has years of experience in the finance and real estate industry. Also has deep knowledge of startups, reconstructions, turn-around and structural business from the SEB bank for 11 years, where he has also worked as a management consultant.

Robert Nordman has over 10 years of experience in the security and security industry and has previously worked actively to bring back the professional boxing to Sweden.

Innovameter ® results in IQ Analytics have a high performance (87) showing a thorough business plan and a healthy concept.